Video hướng dẫn

Quy trình thực hiện

Chọn mục sản phẩm  

Chọn Bảo hiểm, Chứng khoán và Vay tiêu dùng

Chọn quản lý quỹ đầu tư MBCapital

Chọn Đăng ký mở tài khoản2.1. NĐT kiểm tra lại các thông tin được nhập sẵn bao gồm: Họ và tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Email

2.2. Nhập thông tin trống bao gồm: Giới tính, Số tài khoản ngân hàng, Chi nhánh

* Lưu ý: Kiểm tra lại số tài khoản ngân hàng MB sau khi nhập, tránh sai sót khi chuyển tiền bán CCQ về